whitehotel:

Homer, Odyssey book 12: 384-390, papyrus fragment (3rd or 4th century B.C.)

whitehotel:

Homer, Odyssey book 12: 384-390, papyrus fragment (3rd or 4th century B.C.)

(via leslieavonmiller)