sweetpeapath:

Sky/Earth #6
by Luisa Sartori
ink, graphite, oil on paper - 9” x 11”

sweetpeapath:

Sky/Earth #6

by Luisa Sartori

ink, graphite, oil on paper - 9” x 11”

(via abanti)